กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  
 ประวัติ
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อาชีพท้องถิ่น
 สถานที่สำคัญ
 แผนที่ตำบลทุ่งมน
 
 แผนยุทธศาสตร์
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 สาระน่ารู้ ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 13 ข้อ
 สาระน่ารู้ 14 เทคนิคการปั่นในกลุ่มให้ปลอดภัย
 สาระน่ารู้ ปั่นจักรยานดีอย่างไร
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออกป้องกันได้
 สาระน่ารู้ วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันเอดส์ได้
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเขาคีรีวงคต ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งมน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเขาคีรีวงคต ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งมน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
กิจกรรมคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าศึกษาดูงาน สปสช.ตำบลปราสาททนง
กิจกรรมคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าศึกษาดูงาน สปสช.ตำบลปราสาททนง
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ทุ่งมน น่าอยู่ ปี 2556
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ทุ่งมน น่าอยู่ ปี 2556
 
 
[ 11-02-2559] คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริ ...   3.สารบัญ.pdf 5.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 4.เกริ่นนำ.pdf 
[ 11-02-2559] คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ   คู่มื่อภารกิจหลัก อบต.ทุ่งมน.pdf 
[ 11-02-2559] คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ   คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงิน.pdf 
[ 11-02-2559] คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์2.pdf 
[ 01-06-2558] ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และประกาศคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่ ...   1433141522749.jpg ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่่.docx 2015-06-01 13.52.48.jpg 
 
[ 26-08-2559] ราคากลาง ปร5 , ปร 4 โครการเสริมสร้างถนนลูกรังบ้านตาเจียด หมู่ที่ 3   doc120160826144513.pdf doc220160826144513.pdf 
[ 26-08-2559] ราคากลาง ปร 4 โครการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านตาเจียด หมู่ที่ 3   doc120160826144419.pdf doc220160826144419.pdf doc320160826144419.pdf 
[ 26-08-2559] ราคากลาง ปร5 โครการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านตาเจียด หมู่ที่ 3   doc120160826144336.pdf 
[ 26-08-2559] ราคากลาง ปร5 , ปร 4 โครการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านสะพานหัน หมู่ที่ 7   doc120160826143639.pdf doc220160826143639.pdf doc320160826143639.pdf 
[ 26-08-2559] ราคากลาง ปร5 , ปร 4 โครการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 2   doc120160826143441.pdf doc220160826143441.pdf doc320160826143441.pdf 
 
 
 [ 30-08-2559 ]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 25 ส.ค. 2559
 [ 30-08-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 30-08-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.)
 [ 30-08-2559 ]แบบตอบรับการประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 - 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ทถอ.เมืองสุรินทร์ สังขะ ท่าตูม และศีขรภูมิ) 
 [ 30-08-2559 ]แบบตอบรับการประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 - 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.) 
 
  [ 30-08-2559 ]การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)ฯ 
  [ 30-08-2559 ]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ 
  [ 30-08-2559 ]วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-08-2559 ]จัดทำรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  [ 30-08-2559 ]การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615